Rubriky
EDH 2013

PARTNEŘI

VE SPOLEČNOSTI CHYBÍ TOLERANCE, PODPORA STÁTU A VYUŽITÍ POTENCIÁLU HANDICAPOVANÝCH, MYSLÍ SI PARTNEŘI LETOŠNÍCH EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU

Téměř třicet společností, firem, škol, neziskových organizací i zástupců mediální sféry podpořilo letošní Evropské dny handicapu. Ať už sponzorským darem, převzetím záštity nebo jiným způsobem, každopádně se přičinili o to, že EDH 2013 se svou úrovní a profesionalitou opět zařadily u odborné i laické veřejnosti k výrazně sledovaným akcím v republice. Zajímalo nás, proč považují partneři EDH 2013 otázky handicapovaných osob a jejich zařazení do života za důležité.

OTÁZKY:

 1. Proč podporujete právě Evropské dny handicapu?
 2. Domníváte se, že nabízená pomoc znevýhodněným a zdravotně postiženým je v České republice dostatečná?
 3. Kdybyste mohl cokoli změnit ve vztahu handicapovaných a zdravých lidí, co by to bylo a proč?

Tomáš Svrčina, specialista marketingu, Lázně Darkov, a.s.

 1. Nosná myšlenka tohoto projektu, stejně jako jeho zacílení, koresponduje s naším zaměřením a postojem k této problematice. Nemalou část klientely Lázní Darkov, a.s., tvoří právě osoby s handicapem, tudíž nám je otázka týkající se sociální problematiky velmi blízká. Našimi partnery jsou organizace, které letitě zpětně tuto akci podporují. Jsme rádi, že se k nim a k tomuto projektu můžeme připojit i my.
 2. S přibývajícím časem rozhodně pomoc samotná a její úroveň stoupá. Určitě je stále co vylepšovat či posilovat. Proto fandíme a podporujeme všechny, kteří jsou ochotni se podílet na pomoci osobám se zdravotním postižením.
 3. Určitě vzájemnou toleranci a přesvědčení o tom, že se mnohdy lidé s handicapem bez pomoci neobejdou. Toto uvědomění má obrovský potenciál a tvoří základ značného usnadnění běžného života postižených.

Petra Křivánková, specialistka marketingu a komunikace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

 1. VZP si vždy uvědomovala svoji společenskou odpovědnost a výjimečné postavení na trhu veřejného zdravotního pojištění. Součástí této společenské odpovědnosti je i pomoc a péče o osoby se zdravotním postižením. Jsme rádi, že se akce podobného významu můžeme účastnit a upozornit tak na nutnost pomoci občanům, kteří žijí mezi námi a k nimž se někdy naše společnost chová macešsky.
 2. Myslím si, že máme co dohánět. A to jak po stránce hmotné, tak i společenské. Musíme si uvědomit, že starost o občany s postižením znamená ve většině případů celodenní účast nejbližších, rodiny, přátel, příbuzných. Sociální dopady této pomoci se projevují například ve snížené životní úrovni rodin, které se o své nejbližší se zdravotním postižením starají. Často opouštějí zaměstnání a jsou tak v příjmech závislé na státu, což vede nutně k poklesu jejich životní úrovně a často i hmotné nouzi. Některá opatření ze strany státu v posledních letech tento stav ještě zhoršila. Z pohledu společenského dluhu je nutné si uvědomit, že občané se zdravotním postižením chtějí normálně žít a zařadit se do běžného života. „Zdravá“ většina společnosti se často z důvodu jakéhosi ostychu brání kontaktu se spoluobčany, kteří neměli tolik štěstí jako my.
 3. Určitě bych se zasadila o výrazné zlepšení hmotných podmínek pro osoby, které se starají 24 hodin denně – většinou celý svůj život – o spoluobčany se zdravotním postižením. Zde je role státu rozhodující. Podporovala bych jakékoli aktivity, které vedou k podpoře financování charitativních a jiných organizací, které pečují o tyto osoby. V pracovně právní oblasti bych uvítala legislativní kroky, které ještě více podporují vznik chráněných dílen a vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním omezením. Jde hlavně o finanční podporu a zvýhodnění zaměstnavatelů při vytváření těchto pracovních míst. Z pohledu společenského vítám jakoukoli podporu, jakékoli projekty, které zvyšují společenské povědomí o nutnosti začlenit osoby se zdravotním postižením do běžného života, do kontaktu se zbytkem společnosti.

Linda Ešková, Regional level, Communication CSR, RWE Česká republika a.s.

Společnosti skupiny RWE patří mezi nejvýznamnější partnery a dárce v České republice. Společnost Severomoravská plynárenská, a.s., člen skupiny RWE, tedy každoročně vynakládá v rámci regionu finanční prostředky na podporu kultury, sportu, školství, zdravotnictví, ochrany životního prostředí a na charitativní, humanitární nebo sociální činnost. Humanitární činnost RWE se zaměřuje zejména na pomoc dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným. Projekt EDH náleží právě mezi tyto důležité projekty, jejichž podpora je v rámci charitativních projektů na prvním místě. Spolupráce na EDH v Ostravě je pro nás velmi významná, letos budeme partnery již čtvrtým rokem.

Svatopluk Aniol, ředitel, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o.

 1. Čtyřlístek je největší příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava v oblasti péče o zdravotně postižené občany. Bylo by tedy s podivem, kdyby se nezapojil do tak významné mezinárodní akce, jakou Evropské dny handicapu (EDH) jsou. V roce 2009 nás s paní Olgou Rosenbergerovou, hlavním organizátorem EDH, napadlo, že by bylo vhodné změnit tradiční zahájení, které se odehrávalo ve vstupní hale magistrátu. A shodli jsme se, že by to mohl být sport, protože lidé se zdravotním postižením velice rádi sportují. Zvolili jsme fotbalový turnaj, jelikož kopaná je velice oblíbeným a dobře organizovaným sportem. Nápad se setkal s velkým úspěchem a od roku 2010 je neodmyslitelným zahájením EDH. Turnaj má také vysokou mezinárodní prestiž. Je nejvýznamnějším turnajem ve střední Evropě z pohledu mezinárodní účasti. Jsou zastoupeny týmy Visegrádské čtyřky (Polsko, Maďarsko, Slovensko, ČR) a navíc každý rok přijíždějí také naši přátelé z Itálie. Čtyřlístek na Evropských dnech handicapu spolupracuje od samého počátku jejich existence, kdy se ještě jednalo o Českofrancouzské dny. Byli jsme jejich aktivními účastníky, organizačně i odborně jsme se podíleli na několika konferencích či seminářích, v prvních letech této nové tradice jezdili naši zaměstnanci sbírat cenné zkušenosti do zahraničí, zejména do Francie.
 2. Systém v ČR funguje tak, že v podstatě po celý rok „bojujeme“ o peníze na zabezpečení poskytovaných sociálních služeb. Čtyřlístek je příspěvková organizace města a má tak výhodu v tom, že zřizovatel se stará o své organizace a i z pohledu financování se v rámci svých možností chová vstřícně. Co však určitě chybí, jsou pracovní příležitosti pro zdravotně postižené. Pro mentálně postižené je pak situace zoufalá. Přitom hovoříme o transformaci sociálních služeb, jejímž jádrem je zařazení člověka se zdravotním postižením do života v přirozeném prostředí. K tomu však nestačí postavit nový dům, poskytnout hezký byt, zajistit stravování. Tito lidé také potřebují smysluplně naplnit svůj volný čas. A pro významnou část z nich by to mohla být práce. Samozřejmě, že vzhledem ke svému postižení nemohou většinou odvést srovnatelný výkon se zdravým člověkem, přestože chuť a snaha jim většinou nechybí. Proto zájem o jejich zaměstnávání je minimální. Schází tady jasná stimulační politika státu ve prospěch „ochotných“ podnikatelských subjektů.
 3. Pořád vnímám jako největší problém pohled veřejnosti na lidi se zdravotním postižením. I mnozí z těch, kteří jim pomáhají, pohlížejí na ně jako na „chudáčky“, které je třeba hlavně politovat. Ale to lidé s postižením nepotřebují, ani nechtějí. S potřebnou podporou a pomocí mohou prožít často šťastnější život než mnozí zdraví lidé, protože jejich představy o spokojeném životě jsou mnohem skromnější než u většiny z nás. Navodit změny však nepomohou konference a odborná školení pro ty, kteří to chápou. Tady mají stále velký dluh hromadné sdělovací prostředky, zejména televize, protože většinou předkládají smutné příběhy, vyvolávající lítost a následnou spoluúčast občanů formou různých darů, zejména finančních. Lidé projeví solidaritu, přispívají a vlastně tak nahrazují stát, který už dávno měl zasáhnout.

Yvona Jungová, ředitelka, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě

 1. Evropské dny handicapu se mimo jiné zaměřují na řešení problematiky uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. Jelikož Moravskoslezský kraj patří ke krajům s nejvyšší nezaměstnaností a volných pracovních míst máme pro tyto osoby trvale nedostatek, považujeme za velmi přínosné zabývat se touto problematikou, navíc za účasti řady odborníků jak z České republiky, tak ze zahraničí. S Asociací TRIGON spolupracujeme od roku 2006 a máme s ní velmi dobré zkušenosti v oblasti zajišťování pracovní rehabilitace i při vytváření nových pracovních míst.
 2. Velkou rezervu shledáváme u značné části zaměstnavatelů, neboť se často setkáváme s neochotou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přestože mohou využít některého z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, který úřad práce může poskytnout.
 3. Uvědomění si, že každý z nás se může stát osobou se zdravotním postižením. Umožnit handicapovaným získat zaměstnání s ohledem na jejich zdravotní omezení. Brát zaměstnávání osob se zdravotním postižením jako krédo společnosti.

Igor Fojtík, vedoucí Katedry tělesné výchovy PdF, Ostravská univerzita v Ostravě

 1. Ostravská univerzita se zapojuje do různých projektů jako iniciátor (řešitel) i jako spolupracující subjekt. Zapojují se vždy konkrétní katedry, případně celé fakulty. KTV PdF OU se zapojuje tím, že pomáhá organizovat prostřednictvím studentů mezinárodní fotbalový turnaj handicapovaných. Považuji to za prospěšné a užitečné zejména pro studenty, kteří se tak mají možnost seznámit s pohybovou aktivitou a životem „jiné“ skupiny osob, než s jakou běžně přijdou do kontaktu. Osobně se domnívám, že tato akce je výjimečná akcentováním lidskosti, která se projevuje v komunikaci handicapovaných s ostatními lidmi.
 2. Na tuto otázku nedokážu odpovědět. Nemám dostatečné informace a dojem, který mám, může být významně zkreslen. Myslím ale, že za poslední dobu se dělá v této oblasti velký kus práce. Jestli je to dostatečné, nedokážu posoudit.
 3. Otázka je velmi hypotetická a taková bude i odpověď. Největší nejasnosti a případné rozpory mohou podle mě vznikat z obavy nebo strachu z neznámé situace, prostředí nebo lidí. Informovat můžete někoho různými způsoby, ale aby to v něm zanechalo nějaké stopy, tak by bylo nejlépe, kdyby měl s neznámou situací osobní zkušenost. Proto kdyby to šlo a člověk si mohl sám prožít život handicapovaného – alespoň jeden den, tak by to asi vedlo k velkému pokroku v této oblasti.

Anna Olszewska, generální konzulka Polské republiky v Ostravě

 1. Generální konzulát Polské republiky v Ostravě podporuje Evropské dny handicapu především proto, že je to nesmírně důležitá a významná iniciativa, mající hluboký význam. Odpovídá nejdůležitějším výzvám současného světa, jakými jsou péče a pomoc znevýhodněným a zdravotně postiženým. Aktivity ve prospěch handicapovaných jsou zároveň povinností zdravých lidí vůči osobám, které jsou plnoprávnými členy společnosti, avšak jejich osud je omezil v každodenních činnostech a potřebují pomoc a podporu. Handicap je důsledek nehod, nemocí, vrozených vad. V dnešní době na celém světě žije kolem 500 milionů handicapovaných lidí. Proto také povinnost vůči nim se týká všech společenství. Díky iniciativám jako Evropské dny handicapu, spojuje péče o znevýhodněné a zdravotně postižené osoby všechny národy ve společném úsilí o jejich prospěch. Také Polsko a Českou republiku. Bohatého programu každoročních Evropských dnů handicapu se účastní zástupci z polských úřadů a institucí působících v této oblasti, také v oblasti administrativy, kultury či výchovy a vzdělání. Patří také k nejdůležitějším úkolům Generálního konzulátu v rámci rozvoje dvoustranné polskočeské spolupráce. Naše podpora je zároveň projevem uznání více než dvacetileté působnosti Asociace TRIGON, která soustřeďuje své úsilí na prezentaci celé škály možností a forem podpory a pomoci lidem nemocným, na využití veškerých prostředků a oblasti působnosti za účelem nalezení optimálních způsobů pro zachování jejich samostatného, aktivního a tvůrčího života.
 2. S velkým uznáním jsem zaznamenala a nadále sleduji také ve zdejším regionu mnoho důležitých a potřebných iniciativ a aktivit, které jsou důkazem, že Česká republika přikládá pomoci handicapovaným lidem mimořádný význam. Vyjadřuji hlubokou úctu záměrům, projektům a aktivitám tohoto druhu, ať už se jedná o působnost Asociace TRIGON, Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek či občanského sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem Bílá holubice.
  V České republice, ale i v Polsku byly zavedeny systémy, které podporují osoby znevýhodněné a zdravotně postižené, jak ze strany státu, samosprávných orgánů a veřejně prospěšných organizací, tak celé řady různých forem společenského života. Jejich výsledkem je viditelná koncentrace snahy mnoha subjektů při vytváření přijatelných přátelských a otevřených řešení, které vedou k co nejlepšímu začlenění handicapovaných do společnosti.
  Mnohaleté úsilí nás dovedlo ke změně způsobu vnímání lidí s handicapem. V dnešní době si veřejnost uvědomuje nezbytnost vytvářet pro handicapované základy k jejich úplnému začlenění do každodenního života. Měli by mít usnadněný přístup ke specializované péči a službám, stálou zdravotní péči, možnost získávat vzdělání, selektivní způsobilost a možnost zaměstnání.
  Vytváření kompendií, souboru znalosti o používání nástrojů na podporu handicapovaných osob, prezentace novodobých myšlenek, které jsou jim nakloněny, to jsou jedny ze základních úkolů všech subjektů působících v této oblasti.
 3. Především je potřeba neustále usilovat o zlepšování životních podmínek handicapovaných lidí, vyvíjet adaptační programy a snažit se také prolamovat veškeré bariéry – organizační, technické, ale především ty mentální. Ty, které odddělují svět lidí s handicapem od zdravých. Nejdůležitější však zůstává rozvíjet u široké veřejnosti vědomí, že pomoc disfunkčním osobám je nezbytná za účelem mobilizovat veškerou jejich sílu, potenciál a schopnosti, které si uchovali, aby si dovedli poradit se svým znevýhodněním či postižením v každodenním životě. Ráda bych, aby handicapované osoby nepociťovaly to, co je často jejich údělem – pocit osamění a odmítnutí. Naopak, aby každého dne cítily podporu a zadostiučinění ze strany společnosti a institucí pro ně ustanovených. Abychom všichni vyvíjeli úsilí k jejich pocitu, že jsou to lidé hodnotní, potřební, lidé, které máme rádi.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036