Rubriky
Nezařazené

SEMINÁŘ

ZAČLEŇOVÁNÍ HANDICAPOVANÝCH OSOB NA TRH PRÁCE OVLIVŇUJÍ PŘEDSUDKY I LEGISLATIVA

Seminář EDH s názvem Chci pracovat, možnosti existují zahájila 9. října v Hotelu Imperial Olga Krejčířová z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. „Práce pomáhá překonat všechno, u znevýhodněných lidí to platí několikanásobně,“ řekla uznávaná česká speciální pedagožka.

„V Moravskoslezském kraji je momentálně zhruba 85 tisíc uchazečů o zaměstnání. Je skutečně složité najít práci, zvláště, jsme-li nějak v jejím výkonu limitováni. Úřad práce využívá pro tyto případy, kterých je asi 10 procent, aktivní politiku zaměstnávání. Skvělým příkladem dobré praxe je například Mléčný bar Naproti, v němž našlo uplatnění hned několik znevýhodněných osob,“ uvedla ředitelka Úřadu práce v ČR – krajská pobočka Yvona Jungová. O metodách zjišťování úrovně pracovního potenciálu a aplikaci závěrů psychiatrických vyšetření při posuzování vhodnosti a možnosti zařazení handicapovaných lidí do pracovního procesu hovořila zástupkyně přednosty Psychiatrické kliniky při Fakultní nemocnici Olomouc Anežka Ticháčková. „Důležitější je informace, co klient může dělat, než jaká má omezení. V současné době bohužel neprobíhá týmové posouzení schopností a možností člověka – ergodiagnostický tým obdrží zprávu psychiatra a nemůže tudíž posoudit jeho stav komplexně, s dalším konzultováním a zkoumáním,“ zmínila A. Ticháčková ve svém příspěvku „Význam ergodiagnostiky pro pozitivní hodnocení člověka“.

Italská delegace z FUTURA Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria Onlus, Řím, popsala osobní asistenci v domácnostech, podporu školní integrace i uplatňování klientů v pracovním prostředí. „Pomáháme postiženým vypracovat životopis a prostřednictvím projektů vstupujeme na trh práce v kooperaci se sociálními službami města Řím,“ řekl Marco Pace. Podle Fabrizia Belelli je nejdůležitější naučit mladé lidi pracovat a dát jim možnost v zaměstnání pokračovat a dlouhodobě se uplatňovat.

Osvědčené metody a techniky v oblasti začleňování postižených osob na trh práce prezentovali také Italové z Cooperativa Sociale CILS, Cesena. Její zástupci informovali účastníky semináře mimo jiné o vedení postižených lidí až k získání zaměstnání, které má několik fází: přizpůsobení, integrace, rozvoj seberealizace a zapojení všech partnerů do osobního plánu.

Jak uvedl Francesco Spoto: „Podle zákona o začleňování handicapovaných osob do firem existuje povinnost zaměstnávat znevýhodněné osoby podle počtu zdravých zaměstnanců. V případě, že firmy tento zákon porušují, platí velmi výrazné pokuty.“

Marco Moretti, sociální pracovník Cooperativa Sociale CILS, Cesena (Itálie), uvedl příklady dobré praxe. „Když se procházíte naším městem, úplně běžně potkáte pracující handicapované společně se zdravými lidmi. Zajišťujeme úklid nemocnic, péči o veřejné prostory, zahrady i provoz malého obchůdku. Na doporučení sociálních služeb se handicapovaný dostává do Cooperativy, kde s ním vypracujeme individuální plán a připravíme ho k nástupu do zaměstnání,“ popsal M. Moretti.

Se specifiky pracovních potřeb zrakově postižených seznámila přítomné speciální pedagožka Univerzity Palackého v Olomouci Dita Finková. Zmínila se o rekvalifikačních střediscích i nedostatečných možnostech studia na českých středních a vysokých školách: „Při výběru školy a následně i zaměstnání je nutné brát na zřetel míru poškození zraku. Většina středních škol nabízí pro tyto studenty pouze manuální obory. Studium humanitních oborů existuje
prakticky pouze formou integrace.“

O tvrdých sankcích pro podniky, které nedodrží normu na zaměstnání handicapovaných osob, mluvil v příspěvku „Pracovní integrace osob s handicapem ve Francii“ také Hervé Jean Touffet, ředitel Zdravotně-sociálního centra Saint Pol-Taulé Les Genets d Or (Francie). „Podle zákona, který u nás platí od roku 2005, musíme pravidelně hodnotit, jaké profesní úrovně naši klienti dosáhli. Cílem je, aby se dostali do běžného pracovního prostředí,“ řekl mimo jiné H. J. Touffet.

Problematice neslyšících se věnovala Eva Souralová. „Hlavním faktorem, který ovlivňuje volbu studijního oboru a poté i povolání, patří úroveň komunikačních kompetencí. Jen velmi malá část neslyšících získá terciální vzdělání. České školství neumí tyto děti na budoucí povolání adekvátně připravit,“ upozornila ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií v Olomouci.

Závěrem si účastníci semináře vyslechli přednášku Olgy Krejčířové „Eliminace negativních dopadů profesní adjustace – benefity“. Zmínila se nejen o finančním přínosu, který člověk získá v zaměstnání, ale také o neocenitelnosti dalších faktorů. „Vždyť pracovní zařazení zlepšuje osobnostní pozice, kognitivní procesy, sebevnímání a společenské uplatnění lidí se znevýhodněním,“ řekla O. Krejčířová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036