Křišťálový kamínek

KŘIŠŤÁLOVÉ KAMÍNKY BYLY ROZDÁNY

V úterý 4. října krátce před dvacátou hodinou skončilo předání prestižního ocenění Křišťálový kamínek 2022, které získalo pět nominovaných osobností a organizací za záslužné aktivity a pomoc lidem se zdravotním nebo psychickým onemocněním.

Slavnostní večer 30. ročníku mezinárodního projektu Evropské dny handicapu uspořádala už pošestnácté Asociace TRIGON. Držitelům ocenění děkovali a blahopřáli představitelé města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dlouhým potleskem téměř dvě stovky hostů z České republiky i zahraničí v zaplněném sále Starých koupelen v Dolní oblasti Vítkovic. Koncert nazvaný Hudební a taneční procházka Evropou, který připravili žáci, studenti a pedagogové Lidové konzervatoře a Múzické školy, Křišťálový kamínek 2022 zakončil.

Křišťálový kamínek 2022 získali:

ZUZANA TVRDÁ

překladatelka a vášnivá sportovkyně, ABC o. p. s. Ostrava

Ačkoli se sama narodila s handicapem, nikdy nic nevzdala. Je to obrovská bojovnice. Dnes podporuje a pomáhá svými aktivitami a osobním příkladem lidi okolo sebe, a to nejen s handicapem.

Letos jela v dresu organizace ABC, která poskytuje služby rodinám dětí s autismem, jejich blízkým i odborné veřejnosti pětidenní Metrostav cyklo handy maraton. 

www.autistickedite.cz

MIKULÁŠ ĎURKO

hudební pedagog a muzikoterapeut, Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava

Je vyhledávaným odborníkem v oblasti muzikoterapeutických technik a vynikajícím pedagogem hudebních oborů. Současně je expertem na braillovo písmo a notopis nevidomých.

Využívá svých obrovských zkušeností a znalostí člověka s handicapem a předává je dál. Rád říká, že sice třicet let učí, ale pořád se má co učit. Pro své kolegy i žáky je velikým vzorem, jak pracovním nasazením, tak odhodláním zdolávat životní překážky a vůli čelit nepřízni.

www.lkms.cz

ČTYŘLÍSTEK – CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA

Ve Čtyřlístku úspěšně už několik let probíhají změny v souvislosti s Koncepcí transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi a úspěšné začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti. V centru nabízejí pobytové služby sociální péče v pěti domovech a v chráněném bydlení pro osoby se zdravotním postižením, služby sociální péče formou podpory samostatného bydlení, ale také základní sociální poradenství, ošetřovatelskou a rehabilitační péči u pobytových služeb a služby sociální prevence v sociálně-terapeutických dílnách.

www.ctyrlistekostrava.cz

JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE – KOJENCI A DĚTI, Městská nemocnice Ostrava

Tato JIP Městské nemocnice Ostrava je jedno ze stěžejních oddělení dětského lékařství. Portfolio pacientů je rozmanité, od běžných onemocnění až po život ohrožující stavy, které končí chronickou nebo dokonce paliativní péčí. Kolektiv tvoří kromě lékařů, 10 erudovaných sestřiček, jedna staniční sestra a jedna sanitářka, které ve dvanáctihodinových službách dennodenně pečují o děti s handicapem. Svým dětským pacientům se snaží poskytovat kvalitní, profesionální, ale zároveň přívětivou, laskavou a domácí péči.

www.mnof.cz

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM, Pardubický kraj

Organizace poskytuje sociální služby pro rodiny s dětmi a osoby s poruchami autistického spektra. Vedle sociálních služeb centrum zajišťuje řadu aktivizačních služeb a integračních aktivit, jako jsou příměstské tábory a pobyty, canisterapie, muzikoterapie a nejrůznější volnočasové aktivity.

Od roku 2019 realizuje kromě jiného komunitní pobytovou službu – Homesharing. S Dětmi úplňku mentoruje dalších osm organizací z celé České republiky, aby se právě Homesharing stal zavedenou pomocí a podporou pro pečující rodiny dětí s mentálním, kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.

www.ric.cz

Přehled všech oceněných

2020

Jaroslava Rovňáková

dlouholetá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Magistrát města Ostravy)

Darja Waczyńská

vrchní sestra (Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava)

Petra Kremerová

vychovatelka (Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava)

Zdravotní klaun o.p.s.

dobročinná organizace s národní i mezinárodní působností pomáhající dětským a geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. Přináší radost a dobrou náladu do míst, kde je jich nejvíce potřeba

2019

Ilja Maloušková

speciální pedagožka a ředitelka školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve Frýdku-Místku

2018

Běla Novotná

speciální pedagožka v organizaci SŠ, DD a ŠJ, VELKÉ HERALTICE, Opavská 1,příspěvková organizace – za celoživotní práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem, za laskavý, empatický a přitom zásadový přístup i neutuchající energii, kterou prokazuje při své pedagogické činnosti.

Alexandra Beránková

lékařka, založila Dům duševního zdraví – za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem, za založení prvního Domu duševního zdraví v kraji a inspiraci lékařům i politikům v České republice.

Hana Zábranová

vychovatelka v organizaci Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava – za celoživotní práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem, za obětavou péči a nevšední vřelost, kterou pozitivně ovlivnila několik generací lidí s handicapem.

Jan Potměšil

herec a moderátor – za mimořádné aktivity v oblasti charitativních projektů a podpory lidských práv.

2017

Ludmila Vítková

Canisterapeutka – za dlouhodobou nezištnou práci a mimořádné výsledky ve prospěch dětí s handicapem, aktivní zapojení do tvorby metodiky canisterapie a předávání dlouholetých zkušeností mladé generaci.

Bohumír Večerek

Speciální pedagog ve spolku ITY, jehož je zakládajícím členem a místopředsedou – za mimořádné aktivity ve prospěch osob s handicapem, podporu sportovní činnosti a za dlouholetou práci pro neziskové organizace.

Alena Kosmáková

Zakladatelka organizace Společnou cestou s námi – za nezištnou pomoc rodinám s handicapovanými dětmi, neutuchající optimismus a obětavou každodenní péči o svá postižená patnáctiletá trojčata.

Marcela Špaková

Pěstounka – za obětavou a laskavou pěstounskou péči o postižené děti z dětských domovů a vybudování skvělého zázemí pro všechny členy domácnosti.

2016

Kateřina Thorová

Psycholožka – za dlouhodobou práci s mimořádnými výsledky ve prospěch osob s handicapem, rozsáhlou vzdělávací a osvětovou činnost a zejména za aktivity, které vedou ke zlepšení života lidí s poruchami autistického spektra v České republice i zahraničí.

DAGMAR ZÁPOTOČNÁ

doktorka práv, ředitelka, Integrační centrum SASOV, Jihlava – za odbornou pomoc a spolupráci s neziskovými organizacemi, za aktivní a průkopnickou činnost ve prospěch lidí s postižením a neocenitelnou podporu těm, kteří pomáhají osobám s autismem.

TOMÁŠ PĚTNÍK

dobrovolník, Centrum Kociánka, Brno, handicapovaný – za profesionální práci a neúnavnou a aktivní pomoc při propojování světů zdravých a handicapovaných ve společnosti. Tomáš Pětník do Ostravy nemohl přijet, ocenění KK za něj převzala Tereza Ivičičová, manažerka PR a marketingu z Centra Kociánka.

ZDEŇKA ŠUPÍKOVÁ

dobrovolnice, Klub Parkinson-Help Ostrava, sportovkyně – za dlouholetou dobrovolnou a obětavou práci pro lidi s handicapem, kterým se snaží pomocí sportovních aktivit a organizováním společenských akcí ulehčovat a zpříjemňovat život.

2015

Tomáš Dvořák

tělesně handicapovaný/vozíčkář, Ostravská organizace vozíčkářů – za prosazování samostatného života lidí na vozíku a dlouholetou neúnavnou propagaci sportu vozíčkářů

Zdeňka Faltýnková

fyzioterapeutka a ergoterapeutka – za dlouholetou vysoce profesionální práci a mimořádné výsledky v oboru fyzioterapie a ergoterapie

Jan Vavřička

pedagog – za neúnavnou práci s dětmi s mentálním postižením v kombinaci s více vadami a rozvoj vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

Roman Lupoměský

sluchově postižený, koordinátor, Neslyšících s nadějí Praha – za mimořádné úsilí a odhodlání pomáhat sluchově postiženým a obdivuhodnou profesionalitu a cílevědomost, s jakými řídí činnost organizace Neslyšící s nadějí

2014

Jarmila Smolková

speciální pedagožka – za celoživotní a úspěšnou pedagogickou činnost ve prospěch dětí s psychiatrickými problémy

Marie Helebrandová

speciální pedagožka – za vynikající výsledky v oblasti speciální pedagogiky s uplatňováním uměleckých a kreativních postupů ve výuce mentálně postižených dětí a mládeže

Milan Linhart

zrakově handicapovaný publicista, sportovec – za aktivní a nezištnou práci pro nevidomé a slabozraké osoby, rozsáhlou publikační činnost a za mimořádně úspěšnou reprezentaci České republiky na světových soutěžích Abilympiády

Roman Pišný

tělesně handicapovaný novinář, sportovec, organizátor – za neúnavnou a profesionální organizaci sportovních akcí, aktivní pomoc osobám se znevýhodněním a za novinářskou činnost v oblasti sportovní žurnalistiky

2013

Anna Koleková

parkinsonička, členka Klubu Parkin-son-Help Ostrava – za významnou dlouholetou práci ve prospěch lidí postižených parkinsonovou chorobou

Libuše Gajdová

muzikoterapeutka – za významnou dlouholetou práci ve prospěch lidí se zdravotním postižením

Heřman Volf

tělesně handicapovaný sportovec – za mimořádné sportovní úspěchy

Libuše Ludíková

děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – za dlouhodobé prosazování práv občanů se znevýhodněním v evropském kontextu

2012

Jana Tichá

vychovatelka a osobní asistentka – oceněna v rámci Evropského roku aktivního stárnutí za významnou práci ve prospěch tělesně postižených

Eva Stošková

předsedkyně ZO Svazu postižených civilizačními chorobami – oceněna v rámci Evropského roku aktivního stárnutí za významnou práci ve prospěch postižených civilizačními chorobami

Irena Kučerková

tělesně handicapovaná, předsedkyně Svazu invalidů v Kopřivnici – oceněna v rámci Evropského roku aktivního stárnutí za významnou práci ve prospěch zdravotně postižených

Milena Černá

ředitelka Výboru dobré Vůle Nadace Olgy Havlové – za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem

Helena Janírková

praktická lékařka – za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem

Radovan Gruber

student Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava – za mimořádné pěvecké úspěchy

Stanislav Šmeidler

tělesně handicapovaný publicista, restaurátor – za významnou práci v oblasti mapování duchovních, kulturních a přírodních dědictví regionu

2011

Věra Barová

klientka ústavního zařízení Zámek Nová Horka – za mimořádné úspěchy při malbě ústy

Lubomír Řehůřek

ředitel společnosti REEHAP s.r.o. – za skvělé výsledky při podpoře zaměstnávání osob se znevýhodněním

Eva Liberdová

sociální pracovnice, publicistka – za rozsáhlou činnost ve prospěch lidí se sluchovým postižením

Jindřich Jonák

tělesně handicapovaný, cestovatel a provozovatel portálu Vysočinou na vozíku – za úsilí vynaložené k usnadnění cestování osob na vozíku

Klauni z Balonkova

dobrovolníci – za obětavou dobrovolnou činnost pro děti v nemocnicích

2010

Petr Koutný

trenér florbalového týmu vozíčkářů, ABAK Ostrava – za dlouholetou dobrovolnou práci trenéra florbalistů – vozíčkářů

Jan Kubík

klient, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením – za vynikající sportovní reprezentaci Ostravy a České republiky i za kulturní a společenské aktivity

Bohumil Vaněk

učitel – za úspěšnou pedagogickou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu sluchově postižených dětí

Věra Strnadová

předsedkyně Komise pro skryté titulky při ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel) – za mimořádné zásluhy na zlepšení životních podmínek neslyšících v České republice

2009

Miroslava Jelínková

předsedkyně občanského sdružení Autistik – za výrazný kvalitativní posun v přístupu k lidem s autismem a zlepšení jejich života

Patricie Balážová

klientka Domova Barevný svět, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava – za mimořádné umělecké aktivity a úspěchy na prknech, která znamenají svět

Armelle Thomas

Asociace AFPE, Francie – za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a Českou republikou v oblasti péče o lidi s handicapem

Pavel Zvolánek

předseda Komise pro handicapované děti a mládež rady města, Ostrava – za přínosnou a dlouholetou práci pro handicapované občany a u příležitosti životního jubilea

2008

Pavla Čichoňová

nevidomá pěvkyně, studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně – za vynikající reprezentaci Ostravy a mimořádné výkony v koncertní činnosti

Táňa Jonášová

recitátorka a zpěvačka souboru Notička – za kulturní a společenské aktivity a úspěchy v pěveckých soutěžích

Irina Chmelová

přednostka Kliniky léčebné rehabilitace při Fakultní nemocnici Ostrava – za mimořádné zásluhy a dlouhodobý přínos v péči o handicapované občany

Vlasta Polová

vedoucí Denního a týdenního pobytu pro děti a mládež – za celoživotní práci pro handicapované občany

Gérard Haon

bývalý ředitel francouzského sdružení Zlatý déšť – za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a ČR v oblasti péče o handicapované občany

2007

Petr Dzido

šéfredaktor ostravského časopisu Vozka – cena za mimořádný čin nebo aktivitu

Petr Baďura

žák pěvecké třídy Múzické školy při Lidové konzervatoři se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením v Ostravě-Mariánských Horách – cenu přebírá paní Soukupová

Jarmila Kunderová

sportovkyně a klientka, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením – za vynikající sportovní výkony ve stolním tenisu a reprezentaci města i České republiky

Jaroslava Wenigerová

náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje – před patnácti lety stála u zrodu Česko-francouzských dnů, za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem

2006

DALIBOR SUCHÁNEK
nevidomý telefonista

– za mimořádnou aktivitu nebo čin osoby s mentálním nebo duševní handicapem pro společnost

JOSEF KOVÁŘ
klient chráněného bydlení

– dokáže se starat nejen o sebe, ale pečovat i o těžce nemocného otce a mladší sestru

ALEŠ JAKUBČÍK
mentálně postižený

– za mimořádnou aktivitu nebo čin osoby s mentálním nebo duševní handicapem pro společnost

MILOSLAVA SOUKUPOVÁ
ředitelka Múzické školy se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením v Mariánských Horách

– za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem