Křišťálový kamínek

Křišťálový kamínek

Prestižním oceněním Křišťálový kamínek poděkujeme pěti osobnostem a organizacím, které pomáhají lidem s handicapem, a také handicapovaným, kteří jsou svými aktivitami, postoji a nasazením pro ostatní velkou inspirací i povzbuzením, a to na slavnostním večeru EDH 4. října v 18 hodin v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.

Součástí vyhlášení a předání Křišťálových kamínků je kulturní program s názvem Hudební procházka Evropou, na kterém vystoupí studenti a učitelé Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava. Slavnostního večera se zúčastní také zástupci politické reprezentace Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy a zahraničních delegací.

Vstupenky lze objednat na tel. čísle: 724 360 555 nebo prostřednictvím e-mailu: lsobkova@asociacetrigon.eu.

Přehled všech oceněných

2020

Jaroslava Rovňáková

dlouholetá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Magistrát města Ostravy)

Darja Waczyńská

vrchní sestra (Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava)

Petra Kremerová

vychovatelka (Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava)

Zdravotní klaun o.p.s.

dobročinná organizace s národní i mezinárodní působností pomáhající dětským a geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. Přináší radost a dobrou náladu do míst, kde je jich nejvíce potřeba

2019

Ilja Maloušková

speciální pedagožka a ředitelka školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve Frýdku-Místku

2018

Běla Novotná

speciální pedagožka v organizaci SŠ, DD a ŠJ, VELKÉ HERALTICE, Opavská 1,příspěvková organizace – za celoživotní práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem, za laskavý, empatický a přitom zásadový přístup i neutuchající energii, kterou prokazuje při své pedagogické činnosti.

Alexandra Beránková

lékařka, založila Dům duševního zdraví – za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem, za založení prvního Domu duševního zdraví v kraji a inspiraci lékařům i politikům v České republice.

Hana Zábranová

vychovatelka v organizaci Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava – za celoživotní práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem, za obětavou péči a nevšední vřelost, kterou pozitivně ovlivnila několik generací lidí s handicapem.

Jan Potměšil

herec a moderátor – za mimořádné aktivity v oblasti charitativních projektů a podpory lidských práv.

2017

Ludmila Vítková

Canisterapeutka – za dlouhodobou nezištnou práci a mimořádné výsledky ve prospěch dětí s handicapem, aktivní zapojení do tvorby metodiky canisterapie a předávání dlouholetých zkušeností mladé generaci.

Bohumír Večerek

Speciální pedagog ve spolku ITY, jehož je zakládajícím členem a místopředsedou – za mimořádné aktivity ve prospěch osob s handicapem, podporu sportovní činnosti a za dlouholetou práci pro neziskové organizace.

Alena Kosmáková

Zakladatelka organizace Společnou cestou s námi – za nezištnou pomoc rodinám s handicapovanými dětmi, neutuchající optimismus a obětavou každodenní péči o svá postižená patnáctiletá trojčata.

Marcela Špaková

Pěstounka – za obětavou a laskavou pěstounskou péči o postižené děti z dětských domovů a vybudování skvělého zázemí pro všechny členy domácnosti.

2016

Kateřina Thorová

Psycholožka – za dlouhodobou práci s mimořádnými výsledky ve prospěch osob s handicapem, rozsáhlou vzdělávací a osvětovou činnost a zejména za aktivity, které vedou ke zlepšení života lidí s poruchami autistického spektra v České republice i zahraničí.

DAGMAR ZÁPOTOČNÁ

doktorka práv, ředitelka, Integrační centrum SASOV, Jihlava – za odbornou pomoc a spolupráci s neziskovými organizacemi, za aktivní a průkopnickou činnost ve prospěch lidí s postižením a neocenitelnou podporu těm, kteří pomáhají osobám s autismem.

TOMÁŠ PĚTNÍK

dobrovolník, Centrum Kociánka, Brno, handicapovaný – za profesionální práci a neúnavnou a aktivní pomoc při propojování světů zdravých a handicapovaných ve společnosti. Tomáš Pětník do Ostravy nemohl přijet, ocenění KK za něj převzala Tereza Ivičičová, manažerka PR a marketingu z Centra Kociánka.

ZDEŇKA ŠUPÍKOVÁ

dobrovolnice, Klub Parkinson-Help Ostrava, sportovkyně – za dlouholetou dobrovolnou a obětavou práci pro lidi s handicapem, kterým se snaží pomocí sportovních aktivit a organizováním společenských akcí ulehčovat a zpříjemňovat život.

2015

Tomáš Dvořák

tělesně handicapovaný/vozíčkář, Ostravská organizace vozíčkářů – za prosazování samostatného života lidí na vozíku a dlouholetou neúnavnou propagaci sportu vozíčkářů

Zdeňka Faltýnková

fyzioterapeutka a ergoterapeutka – za dlouholetou vysoce profesionální práci a mimořádné výsledky v oboru fyzioterapie a ergoterapie

Jan Vavřička

pedagog – za neúnavnou práci s dětmi s mentálním postižením v kombinaci s více vadami a rozvoj vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

Roman Lupoměský

sluchově postižený, koordinátor, Neslyšících s nadějí Praha – za mimořádné úsilí a odhodlání pomáhat sluchově postiženým a obdivuhodnou profesionalitu a cílevědomost, s jakými řídí činnost organizace Neslyšící s nadějí

2014

Jarmila Smolková

speciální pedagožka – za celoživotní a úspěšnou pedagogickou činnost ve prospěch dětí s psychiatrickými problémy

Marie Helebrandová

speciální pedagožka – za vynikající výsledky v oblasti speciální pedagogiky s uplatňováním uměleckých a kreativních postupů ve výuce mentálně postižených dětí a mládeže

Milan Linhart

zrakově handicapovaný publicista, sportovec – za aktivní a nezištnou práci pro nevidomé a slabozraké osoby, rozsáhlou publikační činnost a za mimořádně úspěšnou reprezentaci České republiky na světových soutěžích Abilympiády

Roman Pišný

tělesně handicapovaný novinář, sportovec, organizátor – za neúnavnou a profesionální organizaci sportovních akcí, aktivní pomoc osobám se znevýhodněním a za novinářskou činnost v oblasti sportovní žurnalistiky

2013

Anna Koleková

parkinsonička, členka Klubu Parkin-son-Help Ostrava – za významnou dlouholetou práci ve prospěch lidí postižených parkinsonovou chorobou

Libuše Gajdová

muzikoterapeutka – za významnou dlouholetou práci ve prospěch lidí se zdravotním postižením

Heřman Volf

tělesně handicapovaný sportovec – za mimořádné sportovní úspěchy

Libuše Ludíková

děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – za dlouhodobé prosazování práv občanů se znevýhodněním v evropském kontextu

2012

Jana Tichá

vychovatelka a osobní asistentka – oceněna v rámci Evropského roku aktivního stárnutí za významnou práci ve prospěch tělesně postižených

Eva Stošková

předsedkyně ZO Svazu postižených civilizačními chorobami – oceněna v rámci Evropského roku aktivního stárnutí za významnou práci ve prospěch postižených civilizačními chorobami

Irena Kučerková

tělesně handicapovaná, předsedkyně Svazu invalidů v Kopřivnici – oceněna v rámci Evropského roku aktivního stárnutí za významnou práci ve prospěch zdravotně postižených

Milena Černá

ředitelka Výboru dobré Vůle Nadace Olgy Havlové – za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem

Helena Janírková

praktická lékařka – za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem

Radovan Gruber

student Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava – za mimořádné pěvecké úspěchy

Stanislav Šmeidler

tělesně handicapovaný publicista, restaurátor – za významnou práci v oblasti mapování duchovních, kulturních a přírodních dědictví regionu

2011

Věra Barová

klientka ústavního zařízení Zámek Nová Horka – za mimořádné úspěchy při malbě ústy

Lubomír Řehůřek

ředitel společnosti REEHAP s.r.o. – za skvělé výsledky při podpoře zaměstnávání osob se znevýhodněním

Eva Liberdová

sociální pracovnice, publicistka – za rozsáhlou činnost ve prospěch lidí se sluchovým postižením

Jindřich Jonák

tělesně handicapovaný, cestovatel a provozovatel portálu Vysočinou na vozíku – za úsilí vynaložené k usnadnění cestování osob na vozíku

Klauni z Balonkova

dobrovolníci – za obětavou dobrovolnou činnost pro děti v nemocnicích

2010

Petr Koutný

trenér florbalového týmu vozíčkářů, ABAK Ostrava – za dlouholetou dobrovolnou práci trenéra florbalistů – vozíčkářů

Jan Kubík

klient, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením – za vynikající sportovní reprezentaci Ostravy a České republiky i za kulturní a společenské aktivity

Bohumil Vaněk

učitel – za úspěšnou pedagogickou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu sluchově postižených dětí

Věra Strnadová

předsedkyně Komise pro skryté titulky při ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel) – za mimořádné zásluhy na zlepšení životních podmínek neslyšících v České republice

2009

Miroslava Jelínková

předsedkyně občanského sdružení Autistik – za výrazný kvalitativní posun v přístupu k lidem s autismem a zlepšení jejich života

Patricie Balážová

klientka Domova Barevný svět, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava – za mimořádné umělecké aktivity a úspěchy na prknech, která znamenají svět

Armelle Thomas

Asociace AFPE, Francie – za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a Českou republikou v oblasti péče o lidi s handicapem

Pavel Zvolánek

předseda Komise pro handicapované děti a mládež rady města, Ostrava – za přínosnou a dlouholetou práci pro handicapované občany a u příležitosti životního jubilea

2008

Pavla Čichoňová

nevidomá pěvkyně, studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně – za vynikající reprezentaci Ostravy a mimořádné výkony v koncertní činnosti

Táňa Jonášová

recitátorka a zpěvačka souboru Notička – za kulturní a společenské aktivity a úspěchy v pěveckých soutěžích

Irina Chmelová

přednostka Kliniky léčebné rehabilitace při Fakultní nemocnici Ostrava – za mimořádné zásluhy a dlouhodobý přínos v péči o handicapované občany

Vlasta Polová

vedoucí Denního a týdenního pobytu pro děti a mládež – za celoživotní práci pro handicapované občany

Gérard Haon

bývalý ředitel francouzského sdružení Zlatý déšť – za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a ČR v oblasti péče o handicapované občany

2007

Petr Dzido

šéfredaktor ostravského časopisu Vozka – cena za mimořádný čin nebo aktivitu

Petr Baďura

žák pěvecké třídy Múzické školy při Lidové konzervatoři se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením v Ostravě-Mariánských Horách – cenu přebírá paní Soukupová

Jarmila Kunderová

sportovkyně a klientka, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením – za vynikající sportovní výkony ve stolním tenisu a reprezentaci města i České republiky

Jaroslava Wenigerová

náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje – před patnácti lety stála u zrodu Česko-francouzských dnů, za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem

2006

DALIBOR SUCHÁNEK
nevidomý telefonista

– za mimořádnou aktivitu nebo čin osoby s mentálním nebo duševní handicapem pro společnost

JOSEF KOVÁŘ
klient chráněného bydlení

– dokáže se starat nejen o sebe, ale pečovat i o těžce nemocného otce a mladší sestru

ALEŠ JAKUBČÍK
mentálně postižený

– za mimořádnou aktivitu nebo čin osoby s mentálním nebo duševní handicapem pro společnost

MILOSLAVA SOUKUPOVÁ
ředitelka Múzické školy se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením v Mariánských Horách

– za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem