Rubriky
EDH 2015

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK MÁ DALŠÍ ČTYŘI DRŽITELE: VÝJIMEČNÝM OSOBNOSTEM TLESKALY STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ OSTRAVSKÉHO DOMU KULTURY

Slavnostní večer, který je právem považován za vyvrcholení Evropských dnů handicapu, se letos odehrál v divadelním sále Domu kultury města Ostravy. Ve středu 7. října ocenil mladé výtvarníky i mimořádně tvůrčí a aktivní osobnosti, které se věnují práci pro handicapované. A to bez ohledu na fakt, zda se sami potýkají se zdravotním omezením či nikoli.

Dramaturgie jubilejního desátého ročníku stavěla na lidové písničce Červená, modrá fiala. Ta byla také názvem výtvarné soutěže pro děti s nejrůznějšími typy postižení z celé České republiky. Na pódiu se vystřídali členové Slezského souboru Heleny Salichové, Naděje pro všechny a nechyběli ani muzikanti z Trigon Band. Folklor spojil skutečně všechny.

Mladí výtvarníci od 4 do 26 let z Frýdku-Místku, Havířova, Fulneku, Krnova, Bruntálu, Opavy, Vítkova, Ústí nad Labem a samozřejmě Ostravy, jejichž obrázky vybrala odborná komise, si slávu na divadelních prknech patřičně užili.

Prestižní cenu v podobě sošek z českého křišťálu pak převzala jedna žena a tři muži. Křišťálový kamínek jim udělila Asociace TRIGON za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem.

Křišťálový kamínek 2015 získali:

Tomáš Dvořák – za prosazování samostatného života lidí na vozíku a dlouholetou neúnavnou propagaci sportu vozíčkářů. T. Dvořák je po úrazu hrudní páteře odkázán na invalidní vozík. Nesmazatelně se zapsal do historie řady sportovních klubů, pracoval například pro Ostravskou organizaci vozíčkářů nebo Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR. Aktivně a s velkým nadhledem se zapojuje do obhajování problémů osob odkázaných na ortopedický vozík.

Zdeňka Faltýnková – za dlouholetou vysoce profesionální práci a mimořádné výsledky v oboru fyzioterapie a ergoterapie. Z. Faltýnková patří k zakládajícím členům Svazu paraplegiků. Specialistka na spinální poškození a vyhledávaná fyzioterapeutka a ergoterapeutka pracovala na Klinice lékařství FN Královské Vinohrady a Klinice rehabilitačního lékařství Albertov. Kolegové i veřejnost oceňují odbornost a vysokou empatii Z. Faltýnkové. Je praktickou lektorkou studijních programů, autorkou osvětových materiálů. V roce 2012 obdržela výroční cenu ministra zdravotnictví. Profese se jí promítá do osobního života – pečuje o partnera kvadruplegika.

Jan Vavřička – za neúnavnou práci s dětmi s mentálním postižením v kombinaci s více vadami a rozvoj vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. J. Vavřička je speciální pedagog, věnuje se žákům s mentálním postižením SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek. Jeho zásluhou byla škola vybavena mnoha pomůckami pro rozvoj výuky postižených žáků, věnoval se a stále věnuje dobrovolnické práci. V současné době například poskytuje psychoterapeutický výcvik pacientům frýdecko-místeckého hospice.

Roman Lupoměský – za mimořádné úsilí a odhodlání pomáhat sluchově postiženým a obdivuhodnou profesionalitu a cílevědomost, s jakými řídí činnost organizace Neslyšící s nadějí. R. Lupoměský je sluchově postižený. Dlouhodobě spolupracuje s kanceláří OSN a zároveň řídí občanské sdružení Neslyšící s nadějí. Jeho
posláním je aktivně zvyšovat povědomí o problematice neslyšících v rozvojových zemích a podílet se na projektech bilaterální spolupráce v oblasti sociální, zdravotnictví a školství pro neslyšící.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
EDH 2015

DISKUZE

EVROPSKÉ DNY HANDICAPU ROZŠÍŘÍ DISKUZI KOLEM PÉČE O DĚTI S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM

V pondělí 5. října bude v Ostravě zahájen už třiadvacátý ročník Evropských dnů handicapu (EDH). Projekt s mezinárodním přesahem sledují specialisté na péči o osoby se zdravotním znevýhodněním z celé Evropy. V moravskoslezské metropoli se první říjnový týden potkají pedagogové, psychiatři, psychologové, sociální pracovníci i zástupci státní správy z České republiky a přijedou i odborníci z Polska, Slovenska, Francie, Lotyšska a Ukrajiny. Ústředním tématem jejich rozhovorů bude péče o děti s psychickým onemocněním.

„K volbě tématu nás inspiroval loňský ročník EDH. Ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Martin Hollý uvedl, že psychicky nemocní jsou zvláštní skupinou handicapovaných mezi handicapovanými. Jejich postižení není vidět, mívá kolísavý průběh a nemocní si nesou celoživotní stigma. Z našich zkušeností si s nimi moc neví rady ani systém péče. V zahraničí dobře funguje spolupráce psychiatrů, učitelů, rodiny i sociálních pracovníků nebo zaměstnavatelů. V České republice takové mezirezortní přesahy chybí. A zejména u dětí a dospívajících je to velký problém,“ řekla 1. října na tiskové konferenci ředitelka Asociace Trigon, která EDH pořádá, Olga Rosenbergerová.

Podle moderátorky konference (5. října, Imperial Hotel Ostrava) Evy Srokové je u nás každoročně přiznán invalidní důchod z důvodu duševní nemoci 7 tisícům osobám. „Padesát procent diagnóz se projeví do 14 let věku, 80 procent do 18 let. O psychickém zdraví a sociálně pedagogických přístupech k dětem budou přednášet naše přední odbornice – primářka dětského a dorostového oddělení opavské psychiatrické nemocnice Dana Trávníčková a ředitelka MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení Opava Karla Vítková,“ řekla E. Sroková. Podle ní bude patřit ke žhavým tématům také plánovaná inkluze ve vzdělávání handicapovaných dětí a mládeže. „Očekáváme bouřlivé diskuze,“ dodala.

Součástí EDH 2015 bude také jarmark (5. října), který se s podporou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz uskuteční na Masarykově náměstí. Ostravané si budou moci zakoupit výrobky chráněných dílen nebo získat informace o službách českých neziskových organizací.

Tradiční Evropský pohár pro fotbalisty s handicapem (6. října, Sportovní areál Varenská) doplní výstavy, soutěž i besedy.

Slavnostní večer Křišťálový kamínek (7. října, Dům kultury města Ostravy) ocení už podesáté mimořádné aktivity lidí s handicapem a osobnosti, kteří se problematice zdravotně znevýhodněných věnují po celý život.

Vstup na všechny akce je zdarma. Podrobný program, fotogalerie a tiskové zprávy budou k dispozici na webu www.asociacetrigon.eu.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
EDH 2015

WORKSHOPY

ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO OSOBY S PSYCHICKÝMI ONEMOCNĚNÍMI JE TĚŽKÝ, ALE ŘEŠITELNÝ ÚKOL

Vzdělávání, zaměstnanost a bydlení – to jsou pilíře, na nichž podle odborníků musí stát reforma psychiatrické péče v České republice. O možnostech, jak nabídnout duševně nemocným pomoc a podpořit je v aktivním a plnohodnotném životě se diskutovalo 30. září ve dvou učebnách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Druhý den Evropských dnů handicapu přinesl zkušenosti z fungování sociálního bydlení, pracovní integrace i výuky psychiatricky nemocných dětí a mládeže.

V mateřských školách bude jeden ročník povinný

„Problematika lidí s psychiatrickou diagnózou je takový věčný kříženec mezi námi a ministerstvem zdravotnictví. Jsem optimistka a věřím, že teď už se nám povede zásadní otázky prodiskutovat a projekty ve prospěch lidí s psychiatrickým onemocněním úspěšně realizovat. Vzdělávání a zařazování těchto lidí do pracovního procesu je velmi důležité. Cesta reformy a nastavení základních podmínek odpovídajících standardům Evropské unie bude určitě ještě dlouhá, ale přeji si, aby nový systém nebyl kontroverzní,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová.

Vzdělávání osob se specifickými potřebami a handicapem čeká zásadní období legislativních změn. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) akcentuje zásadu, která se týká předškolního vzdělávání. Ve strategii pro rok 2020 se počítá se zavedením povinného ročníku mateřské školy a už roku 2015 by měly být přípravné třídy otevřeny všem dětem, tedy nejen předškolákům se sociálním znevýhodněním. „Právě předkládaná novela školského zákona, která se týká vzdělávání dětí a žáků se speciálními potřebami, hovoří o naprosto odlišném způsobu zajišťování podpůrných opatření. Současné dělení na žáky s tělesným postižením, zdravotním, sociálním znevýhodněním bude zrušeno. Tento stigmatizující postup se ukázal jako nefunkční. Podpůrná opatření budou členěna do pěti stupňů podle věcné i finanční náročnosti a hlavně využívána podle potřeb dětí,“ uvedla Martina Budinská, vedoucí oddělení prevence a speciálního vzdělávání MŠMT.

Ředitelka MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení Opava Karla Vítková představila školu, kterou navštěvují děti s psychiatrickou diagnózou ve věku od 3 do 18 let. „Léčba by měla být kontinuální. Spolupráce pedagogů a zdravotníků v péči o děti s psychiatrickou problematikou je nezbytně nutná. Musíme si uvědomit, že asi 14 procent dětské populace trpí duševními poruchami, léčeno je jen osm procent,“ řekla.

Pavel Novák, ředitel FOKUS Praha zdůraznil, že je potřeba najít způsoby, jakými využívat vzdělávání v souvislosti se změnou psychiatrické péče v rámci připravované reformy, jejímž smyslem je zvýšení kvality života s duševními onemocněními, ochrana jejich práv a pomoc se začleněním do běžného života. Podotkl, že v centrech duševního zdraví musí být kladen důraz zejména na terénní práci. Minimálně 60 procent z celkového objemu činností by mělo být poskytováno v prostředí nemocných lidí.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a psychickými onemocněními zaměstnavatelé zrovna nevyhledávají. Provází ho nejen řada obtíží při vytváření a udržení pracovních míst. V poslední době jsou často diskutovány možnosti pracovních rehabilitací. „Mohou o ně požádat všechny osoby se zdravotním postižením, nebo osoby, které jsou dočasně práce neschopny, a jejich lékař jim doporučí podat žádost. Je to činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání. Úřad práce hradí náklady a zajišťuje poradenství, přípravu na budoucí povolání a k práci, pořádá pro žadatele také specializované rekvalifikační kurzy,“ vysvětlila Jarmila Hladilová, vedoucí referátu zprostředkování osob zdravotně postižených Úřadu práce Ostrava. Dodala, že k zařízením v Moravskoslezském kraji, kde je úspěšně prováděna příprava na práci, nesporně patří Asociace TRIGON se svou textilní a dřevařskou dílnou, zahradnickými a administrativními pracemi, sociální podnik Mléčný bar NAPROTI, VIZ-CENTRUM a jeho činnosti v prádelně, ale také stavební, malířské a natěračské práce. Řadí se k nim i Charita sv. Alexandra s nabídkou šicích, úklidových a pomocných prací apod.

Velkou pozornost vzbudily prezentace zahraničních účastníků workshopu z Polska a Itálie, kteří mají dlouhodobé zkušenosti se zaměstnáváním handicapovaných a duševně nemocných osob. Ředitel polského Ústavu profesní aktivity Dezideriusz Szwagrzak řekl: „Chtěli jsme dát lidem šanci. V naší prádelně jsme zaměstnali nejdříve dvacet osob, dnes u nás pracuje 35 mužů a žen. Naším cílem není honba za ziskem, ale především pracovní rehabilitace a osobnostní růst zaměstnanců. Poskytujeme služby v nemocnicích, ale také v hotelovém zařízení. Samozřejmě, práce s handicapovanými je náročná, vyžaduje rovněž vyšší finanční prostředky na zajištění chodu zařízení, ale silná dotační politika a hlavně kvalita naší práce nám určitě na trhu práce místo zaručí. To je naše velké přání.“

Bydlet potřebuje každý

„Bez ohledu na zdravotní, sociální nebo mentální handicap, bydlet potřebuje každý,“ uvedl ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. O konceptu přechodového bydlení a práci s bezdomovci hovořili Roman Hloušek (Podané ruce) a Eliška Lindovská (Ostravská univerzita). Popsali dva směry – Housing Ready a Housing First. „Koncept Housing Ready, tedy bydlení až po přípravě, je uplatňován v současné době v České republice. Lidé ohrožení bezdomovectvím, užívající návykové látky a většinou trpící duševními poruchami procházejí noclehárnami, azylovými domy, tréninkovými domy a postupně mohou dospět k vlastnímu bydlení. Studie ale ukazují, že mnozí z nich nejsou schopni vymanit se ze systému, který jim poskytuje bezpečí. Zůstávají uživateli služeb a točí se v kruhu,“
popsal M. Hloušek českou realitu. Naproti tomu například v Anglii jsou nabízeny vlastní byty, teprve pak se s klienty pracuje. „Housing First vychází z myšlenky přirozeného zotavení se. Je to lepší způsob ukončení užívání drog, než léčba na specializovaném pracovišti,“ řekla E. Lindovská.

Rezidenční centrum Navacchia v Itálii popsal jeho ředitel Marco Moretti. Poskytuje domov lidem s postižením, a to buď samostatně, nebo i s rodinou. Ta je podle M. Morettiho základním partnerem při péči o handicapované. „Velmi důležitá je také pomoc dobrovolníků a spolupráce s městským úřadem a ministerstvem,“ připomněl ředitel jedné z organizací Cooperativa Sociale CILS.

Na konkrétním příběhu paní Petry s psychiatrickou diagnózou demonstrovala Alice Posoldová z Charitního domu Salvator Krnov podporu a provázení klienta na jeho cestě k osamostatnění se. Uvedla, že Charitní dům připravuje na každý den bohatý program, ale klientům nic nenutí. „Záleží jen na nich, kterou aktivitu si zvolí. Postupně je začleňujeme do kolektivu, vytváříme s nimi individuální plány a stanovujeme jejich životní cíle. Dbáme na osvojení pracovních návyků a pomáháme jim uspět na trhu práce a konečně i získat vlastní bydlení,“ řekla vedoucí střediska A. Posoldová.

„Vytvoření samostatného chráněného bydlení je dost problematické, ale ne nemožné,“ sdělil svou zkušenost viceprezident FUTURA Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria Onlus. Hlavním cílem této italské organizace je zajistit rodinné prostředí pro mladé lidi bez domova i seniory. Massimiliano Bossi popsal legislativní ukotvení i vzdělávání pečovatelů o postižené. „Uživatel je vždy středem našeho zájmu. Proto jsme vybudovali rezidenční bydlení a v době, kdy se i v Itálii škrtají výdaje na sociální oblast, stále hledáme další zdroje financování,“ řekl M. Bossi.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
EDH 2015

Evropské dny handicapu 2015