Rubriky
Nezařazené

Podívejte se, co umíme

Workshop Podívejte se, co umíme se konal ve čtvrtek 8. října v sídle Asociace TRIGON ve spolupráci s olomouckou Univerzitou Palackého. Během dopoledne se prezentovaly organizace z České republiky, které pomáhají a zaměstnávají handicapované v chráněných dílnách, zaměřují se na jejich předprofesní přípravu a znevýhodněné osoby vzdělávají na úrovni základního a středního školství. Dovednosti žáků, klientů a zaměstnanců předvedli například Střední škola Zdeňka Matějčka, Odborné učiliště a praktická škola Brno, Výrobní družstvo invalidů VKUS z Frýdku-Místku a Metros z Ostravy. Se zajímavými projekty přišli na workshop zástupci Charity sv. Alexandra Ostrava a Charity Hrabyně, centrum sv. Kláry.

Účastníci workshopu, jehož odbornou garantkou byla Olga Krejčířová z Ústavu sociálněpedagogických studií Pedagogické faktulty Univerzity Palackého v Olomouci, si mohli pod odborným vedením vyzkoušet pletení košíků, vazbu květin, lepení obálek, ale také si zastřílet ze vzduchové pušky nevidomého Martina Adámka, úspěšného reprezentanta na loňském světovém šampionátu.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Motorizovaní zpěváci a tanečníci roztleskali foyer Nové radnice

Na zahájení představili své umění žáci originální kulturní instituce – Múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách. Škola vznikla před 18 lety a zatím nemá v republice obdoby. Jejím posláním je pomáhat cestou umělecké výuky a estetické výchovy handicapovaným dětem od mateřské školy až po dospělost k lepšímu postavení ve společnosti po boku zdravých vrstevníků. Široká programová nabídka školy, která zahrnuje přes 30 oborů, je koncipována v rovině estetické a terapeutické. Žáci hrají divadlo, tančí, zpívají, muzicírují na nejrůznějších hudebních nástrojích, malují a modelují. Za roky své působnosti Múzická škola nashromáždila dostatek důkazů o tom, že aktivní umělecké činnosti podněcují ozdravné procesy, vyvolávají pozitivní změny a zlepšují kvalitu života lidí se specifickými potřebami. Kontakt zdravých dětí, pedagogů, terapeutů s handicapovanými pak otevírá cestu do společenského života všech.

„Umění léčí, umí vstoupit do těla i duše. Obohacuje citový život, posiluje imaginaci, učí komunikaci, socializuje. Napomáhá činnosti smyslových orgánů i celkové motoriky. A hlavně, umělecké tvořivé činnosti umožňují všem zažívat ony příjemné pocity úspěchu a uspokojení, dodávají uvědomění vlastní potřebnosti,“ řekla po skvělém výkonu svých žáků zakladatelka školy Miloslava Soukupová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Jarmark plný originálních dárků a výrobků

Své dovednosti a výrobky předvedli lidé s postižením na tradičním jarmarku před zahájením večera Křišťálový kamínek 2009 v Domě kultury města Ostravy. Zástupci Modrého motýlku, sdružení Oříšek, VDI Vkus Frýdek-Místek, Armády spásy, ostravské Charity sv. Alexandra, opavské Charity, Asociace TRIGON a dalších organizací prodávali vlastnoručně zhotovené výrobky a předměty z keramiky, drátků, papíru, textilu, skla. Charita Hrabyně nabídla kromě jiného ochutnávku výborných lázeňských oplatků.

„Prodáváme dárky a předměty z keramiky, drátku, papíru, textilu, skla. Každý výrobek je originál,“ řekla vedoucí textilní a keramické dílny Asociace TRIGON Eva Vozníčková. Pro její klienty, kteří se v dílně celý rok učí nejrůznější techniky, například šít na šicím stroji, háčkovat, plést, pracovat na tkalcovském stavu, ale také malovat na sklo a tvořit hrníčky, vázy, svícny a jiné drobnosti z hrnčířské hlíny, bývá zájem o jejich práci velkým povzbuzením do další činnosti.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Handicapovaní jsou v Evropě rovnocennými partnery

elegace Asociace Trigon Ostrava se od 6. do 12. května 2009 zúčastnila v italské Bologni setkání čtyř asociací z Francie, Itálie a České republiky, které jsou sdruženy v ATAE.

„Hlavním cílem naší pracovní cesty bylo zhodnotit činnost za uplynulé období a domluvit další spolupráci.Jelikož jde o mezinárodní projekt, jsme rozhodnuti dosáhnout na finanční prostředky Evropské unie,“ řekla bezprostředně po svém návratu ředitelka Asociace Trigon Olga Rosenbergerová. Během tříletých vzájemných kontaktů se osvědčily výměnné pobyty a stáže odborníků, pokračovat bude vzdělávání pracovníků jednotlivých asociací v komunikaci a také rozšiřování spolupráce v rámci Evropských dnů handicapu v Ostravě. Prioritou příštího roku se tedy pro všechny asociace Evropy včetně ostravského Trigonu stává zcela zákonitě otázka financování neziskového sektoru.

„Italské i francouzské asociace mají v tomto ohledu sice určité problémy, ale rozhodně menší než u nás. Jednoduše řečeno, jsou nejméně o třicet pět let dál. Podstatný rozdíl je, že v České republice musí neziskovky žádat o peníze každý rok. V Itálii i Francii mají organizace zajištěno nejen více zdrojové financování, ale jednotlivé projekty jsou několikaleté a postavení lidí v neziskovém sektoru je tak jistější a může být vystavěno na profesionálních základech. U nás je důsledkem krátkodobého financování, obvykle v horizontu jednoho roku, docela obtížně nacházet a zaměstnávat odborníky. Bez perspektivy být zaměstnán déle než rok prostě nelze vytvořit tým kvalitních pracovníků. Nakonec vždycky dají přednost dlouhodobé práci před každoroční nejistotou, zda daný projekt, v němž se profesně angažují, bude vůbec pokračovat. Specifiku českého systému financování neziskových organizací naši zahraniční partneři dodnes nepochopili,“ uvedla O. Rosenbergerová.

Činnost občanského sdružení Modrý motýlek, které je součástí Asociace Trigon, prezentovala v Itálii jeho předsedkyně Hana Navrátilová. „Italové ani Francouzi se mne zpočátku neustále vyptávali, proč vlastně pracuji ve škole jako učitelka a ve svém volném čase zároveň v Modrém motýlku. Kroutili nechápavě hlavami. Ovšem naše aktivity ve využití volného času, preventivní programy a zejména rekondiční a poznávací pobyty pro handicapované žáky a studenty do 18 let je mimořádně zaujaly,“ řekla H. Navrátilová. Pro ni samotnou bylo nejdůležitější poznání, že úspěch práce s lidmi se specifickými potřebami vychází v partnerských zahraničních organizacích ze spolupráce: rodič, škola, úřad. „A velkou roli hraje všudypřítomná úcta k handicapovaným. Na každém kroku jsme cítili, že lidé s nejrůznějším postižením jsou pro všechny naprosto rovnocennými partnery. Moc bych si přála, aby tomu tak bylo i v České republice,“ dodává.

Mezinárodní dialog bude v Ostravě pokračovat hned příští týden. Už v pondělí 18. května přijedou na pozvání Asociace TRIGON na stáž do škol různého stupně zaměřených na žáky se specifickými potřebami dva zástupci italské partnerské EPTY.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Francouzský horolezec Philippe Ribiere v Ostravě

Handicap se stal mojí velkou silou

Na pozvání Asociace Trigon přijel do Ostravy francouzský horolezec Philippe Ribiere. Ve středu 18. března 2009 se setkal se studenty Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Porubě.

„Slovo handicap neznám. Pocházím z Martiniku, vlastní rodiče se mne hned po narození zřekli. Ti adoptivní mi umožnili vyrůstat mezi zdravými vrstevníky, v běžné škole. Lezení po skalách mne zaujalo v patnácti,“ vzpomíná charismatický dvaatřicetiletý horolezec. Sport před ním otevřel nové horizonty. „Poznal jsem, že nezáleží na fyzickém zjevu, ale na lidských možnostech. I s nepohyblivým zápěstím a prsty jsem zdolal skály v různých světadílech. Můj handicap se stal mojí velkou silou a jsem šťastný,“ říká P. Ribiere.

A hned dodává, že jeho rodina si velmi přála, aby se zařadil do běžného života, vystudoval, pracoval. „To jsem nechtěl. Jedno vím určitě. Peníze nepřinášejí štěstí, ale štěstí je v tom, že člověk žije tak, jak chce on sám. Pochopitelně, bez sponzorů bych nikdy nemohl lézt po skalách, ani jezdit po Evropě, setkávat se na podobných besedách s lidmi, vidět jiné země. Ze svých cest připravuji filmový dokument pro francouzskou televizi, píši knížku, jsem zpěvák. To mne zcela naplňuje. Proto jsem založil asociaci. Jejím základním cílem je pomáhat postiženým sportovcům.“

Ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová říká, že podobných akcí a setkání se uskuteční v letošním roce ještě několik a vyvrcholí na říjnovém 17. ročníku Evropských dnů handicapu workshopem, v rámci kterého P. Ribiere handicapovaným zájemcům poradí a ukáže na cvičné lezecké stěně, že se tomuto sportu může věnovat naprosto každý. Samozřejmě, pokud chce.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Evropské dny handicapu 2009 byly slavnostně zahájeny

Mottem Asociace TRIGON je „dělat svět barevný a radostný“. V tomto duchu se nesou letošní Evropské dnyhandicapu. Týdenní program už sedmnáctého ročníku je vyústěním celoroční mezinárodní spolupráce. Do moravskoslezské metropole se sjeli odborníci z Francie, Itálie, Polska, Slovenska a České republiky v oblasti vzdělávání dětí a mládeže s poruchou autistického spektra.

Primátor Ostravy Petr Kajnar, který převzal záštitu nad celou akcí, slavnostně zahájil Evropské dny handicapu 5. října. „Evropská kultura v sobě spojuje dvě dědictví – jedno barbarské, řecké, s důrazem na výkonnost, sílu a s nemilosrdností vůči slabším. To druhé, židovské – novozákonní, přináší opačné základní poselství, a to miluj bližního svého. Velmi si vážím lidí, kteří z vlastní vůle přetvářejí svět a pomáhají těm, kteří z nějakého důvodu stojí na jeho okraji. Nedovedu si představit Evropu bez snahy podat pomocnou ruku lidem jakkoli vyloučeným ze společnosti, ať jsou to sociálně nebo janak handicapovaní. Je důležité neustále vytvářet podmínky pro tyto menšiny, poskytnout jim možnost, aby jejich život měl smysl a mohli ho prožívat s radostí a láskou. Jsem rád, že město Ostrava a dny handicapu k tomu přispívají,“ řekl primátor P. Kajnar.

Viceprezident správní rady asociace AFPE Yannick Besnier připomenul, že spolupráce mezi Francií, Českou republikou a Itálií trvá jedenáct let. „V prosinci 1998 se u nás v Bretani ozval telefon. Volala ředitelka speciální školy Eva Sroková a hledala školu, s níž by mohly být navázány kontakty. A už v lednu jsme se zúčastnili v Ostravě první konference na téma autismus. Od té doby se asociace AFPE a Zlatý déšť podílely na sedmi ostravských konferencích. A my zase pravidelně vítáme zástupce ostravských zařízení, Asociace Trigon i italské EPTY u nás. Jsme instituce, která se věnuje vzdělávání sociálních pracovníků. Za posledních deset let došlo k vzájemné výměně zkušeností i poznatků. Letošní konference je velkým očekáváním a věřím, že přinese další obohacení, jak postupně přibližovat svět handicapovaných a zdravých lidí.“

„Pokud všichni chceme zapojit handicapované do většinové společnosti, do standardního života potřebujeme zákonné veřejnoprávní podmínky a změnu přístupu většinové populace, každého z nás. Jsem členem výboru Evropského parlamentu, který má na starosti veřejné zdraví a zabývá se legislativními podmínkami pro usnadnění života handicapovaným občanům. Ovšem i zákonodárci bývají velmi odtrženi od běžného života. Před osmi lety jsem byl členem stálé delegace při Radě Evropy. Ta má v náplni práce hájit zájmy zdravotně postižených. V roce 2002 se členkou stala senátorka Daniela Filipiová, která je upoutaná na invalidní vozík. Málokdo si dovede představit to zděšení, když se zjistilo, že v celé budově není bezbariérový přístup ani toaleta. Prostě budova v praxi vůbec s handicapovanými nepočítala. Pokud mohu s nadsázkou říci – podařilo se nám, aby každý občan, zdravý i s postižením, mohl v klidu navštívit vrcholné instituce Evropské unie i Evropy. A proto si velmi cením práce nevládních a neziskových organizací, které se snaží vyplnit mezeru mezi vrcholnými institucemi a občany,“ řekl europoslanec Miroslav Ouzký, člen výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví Evropského parlamentu.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036