Rubriky
EDH 2011

KONFERENCE

DUŠEVNĚ NEMOCNÍ JSOU HANDICAPOVANÍ MEZI HANDICAPOVANÝMI

Evropské dny handicapu (EDH) začaly. Dvaadvacátý ročník týdenních aktivit pro odborníky na problematiku osob se znevýhodněním i samotné handicapované uvedla skvěle obsazená konference s názvem Zlepšování podmínek pro osoby s psychiatrickou diagnózou v kontextu EU. V Mamaison Business & Conference – Hotel Imperial Ostrava – se 29. září hovořilo především o potřebě reformy péče o duševně nemocné v České republice.

„Když jsme připravovali Evropské dny handicapu, naplnila nás optimismem zpráva, že při ministerstvu zdravotnictví existuje skupina odborníků připravující reformu psychiatrické péče. Hned vzápětí jsme ale zjistili, že připravované změny nepostupují dopředu. Dnes přijeli lékaři, zástupci neziskových organizací i vzdělávacích institucí, kteří se s námi podělí o své vize a zkušenosti,“ zahájila konferenci ředitelka EDH Olga Rosenbergerová.

Stovka účastníků, mezi nimiž nechyběli specialisté z Itálie, Francie, Belgie a Rumunska, po každém příspěvku velmi živě diskutovala. Otázek, na které nejen v České republice stále hledáme odpovědi, je pořád dost. Velkým problémem je komplexní péče o duševně nemocné, a to i s cílem nabídnout jim adekvátní zaměstnání. „V současné době evidujeme v Moravskoslezském kraji přes 8 600 nezaměstnaných osob se zdravotním postižením, což je asi 10 procent z celkového objemu lidí bez práce. Je potřeba vyvinout maximální úsilí, abychom vytvářeli místa na poli pracovních rehabilitací a podporovali aktivní politiku zaměstnanosti. Zkušenosti můžeme čerpat od zahraničních kolegů,“ řekla Yvona Jungová, ředitelka Úřadu práce v ČR – krajská pobočka Ostrava.

Příspěvek ředitele Psychiatrické nemocnice Bohnice Martina Hollého přiblížil vnímání psychiatricky nemocných lidí a psychiatrů v české společnosti. Zároveň ukázal možnosti a také rizika reformy péče o duševně nemocné. „Psychiatrie to nemá lehké ani na jedné straně svého kontinua. Na lékaře je hleděno skrz prsty a nemocní jsou zvláštní skupinou handicapovaných mezi handicapovanými. Jejich postižení není vidět, má kolísající průběh, často vyvolává dojem simulování a pouhé neochoty přizpůsobit se okolnímu světu,“ konstatoval M. Hollý. Počet osob, které vyhledají pomoc psychiatra, vzrostl v ČR v letech 2000-2012 o 60 procent, síť ambulancí se ale rozrostla jen o 50 procent a vyšetření přibylo pouhých 40 procent. Vytíženost psychiatrických ambulancí je podle M. Hollého asi
160procentní. „Jen polovina osob s psychiatrickou diagnózou bývá hospitalizována na psychiatrických odděleních nemocnic. Systém jim není schopen poskytnout adekvátní léčbu a pomoc. Komplexní řešení je více než nutné. Je potřeba sledovat priority uživatelů psychiatrické péče, směrovat ji do blízkosti možných klientů, zaměřit se nejen na nemoc, ale také léčbu a rehabilitaci. Ke zvýšení kvality života postižených osob je nutná ambulantní péče, psychiatrická oddělení nemocnic, psychiatrické léčebny a centra duševního zdraví.“ Právě ta jsou podle předsedy Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně správnou cestou reformy. Měla by zajišťovat například mobilní služby krizové intervence, dlouhodobou rehabilitační péči, denní služby stacionáře, nízkoprahové krizové služby a podobně.

Ivan Duškov z Ministerstva zdravotnictví ČR seznámil přítomné s tvorbou strategie reformy psychiatrické péče, na níž participuje 40 odborníků. „Zapojili jsme všechny aktéry, kterých se duševní nemoc týká. Globálním cílem našeho snažení je zvýšení kvality života psychiatricky nemocných osob v oblastech zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, života v komunitě, bydlení a mnoha dalších,“ vysvětlil záměr projektu, na kterém ministerští specialisté pracují od září 2012. Momentálně běží první fáze, během níž je zajišťována tvorba standardů a metodik.

O příležitostech a rizicích reformy psychiatrie se zmínil ředitel nevládní organizace FOKUS Praha. „Optimismus, že jsme na tom v psychiatrické péči dobře, není na místě. Od 90. let říkáme, že reforma není třeba, vše prý vcelku funguje. V praxi ale vidíme, že opak je pravdou. V objemu financí na péči o osoby s duševními nemocemi jsme v Evropě na chvostu. Máme k dispozici jen velké nemocnice a léčebny, malou možnost tyto lidi zaměstnávat, chybí bydlení. Riziko rehospitalizace je vysoké. Zásadní je mezirezortní spolupráce. Hovořme proto raději než o psychiatrii o péči o duševní zdraví,“ apeloval Pavel Novák.

Závislostmi na návykových látkách a péčí o uživatele nelegálních drog se zabýval Petr Popov. Primář Kliniky adiktologie 1. LF UK a VNF popsal současný systém a také bariéry v komunitní péči o závislé: „Jde především o společenský problém. Lidé drogově závislí jsou nejméně akceptovatelnými sousedy. Z průzkumů plyne, že nemáme problém bydlet vedle tělesně handicapovaných nebo duševně nemocných osob, ale uživatelé drog jsou pro nás nepřijatelní. Odborníci navíc nepočítají s tím, že závislosti patří do oboru psychiatrie. A nejproblémovější je komunitní péče. Přístup ke službám je v České republice pro psychicky nemocné drogově závislé osoby nedostatečný.“

Vyšší formu chráněné dílny představila Valérie Souchard z Francie. Vedoucí zařízení Guipavas vyzdvihla potřebu najít psychiatricky nemocným lidem pracovní uplatnění. „Od května 2011 provozujeme v Bretani průmyslovou prádelnu, multiservisní dílnu a audiovizuální dílnu. Naši klienti udržují zeleň a provádějí administrativní činnosti. Upravili jsme jim pracovní dobu podle individuálních potřeb. Pro mnohé z nich je zaměstnání u nás odrazovým můstkem pro návrat do běžného pracovního prostředí,“ řekla V. Souchard. Projekt Asociace Les Genêts d’Or stojí na velmi úzké spolupráci s místními podniky a firmami, které nabízejí duševně nemocným lidem pracovní místa. „Vysvětlujeme jim, jaké psychiatrické onemocnění klienti mají, lámeme předsudky a snažíme se zaměstnavatele ujistit, že i nemocný člověk může zastat kvalifikovanou práci,“ shrnula V. Souchard.

Pohled na život psychiatricky nemocného člověka optikou rodiny a společnosti nabídla italská psycholožka Adelia Brioschi. Konstatovala, že o postižené osoby nelze pečovat bez opory ve velkých institucích, ale ani bez podpory rodin: „Nemocí svého člena je totiž postižena celá rodina. Často se stydí, tvoří si vlastní svět, izoluje se a je paralyzována. Je velmi zásadní nabídnout jí podporu, ukázat možnosti a pomoci jí překonat chaos, frustraci a často i vztek.“PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
EDH 2011

Výtvarná soutěž

Účastníci charitativní aukce určí výši honorářů pro handicapované výtvarníky

XIX. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě (EDH) se letos koná pod záštitou Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise v ČR a primátora Ostravy Petra Kajnara od 3. do 7. října. Týdenní program mezinárodního projektu je opět zaměřen na spolupráci a výměnu zkušeností našich a zahraničních odborníků v oblasti pomoci osobáms handicapem a integraci postižených do společnosti. Do Ostravy se chystají delegace z Francie, Itálie, Německa, Slovenska, Polska a Estonska.

Součástí letošního ročníku akce je rovněž výtvarná soutěž s názvem Zkuste to s námi aneb dobrovolnictví se meze nekladou. Odborná komise vyhodnotila z došlých více než 200 prací deset nejlepších obrázků, které budou od 25. září do 1. října draženy v rámci charitativní aukce na internetovém portále www.aukro.cz. Autoři soutěžních prací získají na slavnostním večeru Křišťálový kamínek 2011 (5. října od 18 hodin v pavilonu A na Černé louce) kromě zajímavých cen i šeky, respektive své první honoráře. O jejich výši rozhodnou výsledky dražby. Mimochodem, v loňském roce bylo mezi handicapované výtvarníky rozděleno kolem 30 tisíc korun.

Všechny soutěžní práce budou vystaveny první říjnový týden v pavilonu A na Černé louce. Po skončení EDH poputuje výstava dál – nejdříve do Ostravy-Radvanic a Bartovic a společnosti RWE, na Vánoce bude instalována v Chrámu panny Marie Vítězné v Praze a v lednu 2012 v pražském Europe Direct centru.

Jiřího Surůvku zaujaly obrázky talentovaných výtvarníků

Jiří Surůvka z katedry umění Ostravské univerzity v Ostravě, který předsedal komisi soutěže Zkuste to s námi, po vyhlášení výsledků řekl:

„Měli jsme opravdu těžkou práci vybrat finální desítku. Kritéria byla standardní – kreativita, poetika a barevné cítění. Práce lidí s handicapem jsou vždy zvláštní, v něčem jsou blízké dětskému projevu, mají spontánní formální a barevnou stránku v mnoha případech srovnatelnou s talentem profesionálního umělce. Ale v některých parametrech ho ovšem překračují, v některých až obsesně pracných a náročných kresebných konceptech, anebo v přirozené logice pozorování světa, upomínající na dávné umění jeskynních šamanů… S radostí a co nejodpovědněji jsme vybírali nejzajímavější a podle našeho soudu nejkrásnější práce, i když všechny byly obohacující a zasluhují větší pozornost veřejnosti. Možná by stálo za úvahu vystavovat tyto artefakty i mimo půdu neprofitních organizací, například v profesionálních institucích a galeriích. Vždyť tato tvorba byla vždy v centru pozornosti nejen lékařů, ale i výtvarníků, kterým byla zdrojem inspirace a vodítkem ve vlastní práci. Jmenovitě to byli třeba Paul Klee, Marc Chygall, Salvator Dalí, James Ensor, Edward Munch a další slavní umělci. Ani my bychom neměli v současném technicistním světě podceňovat poselství těchto inzitních umělců.“PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
EDH 2011

Seminář

Úspěšné projekty si cestu vždycky najdou

Rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, což znamená, že základním účelem je podněcovat a podporovat úsilí k vytvoření podmínek pro dobrovolnictví v Evropské unii (EU) a zajišťovat větší zviditelnění dobrovolných činností v EU, a to zejména výměnou zkušeností a osvědčených postupů. A právě příklady dobré praxe všech forem dobrovolnictví v zemích Evropské unie se staly ústředním tématem semináře Evropských dnů handicapu v Ostravě.

Michal Urban, ředitel odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR uvedl, že dobrovolnictví v Česku se začíná posunovat soustavným tlakem okolí dopředu. „Úspěšné projekty si v této oblasti cestu k lidem vždycky najdou, ale mnohdy organizacím chybí odvaha. Je velmi dobře, že se o dobrovolnictví dnes mnohem výrazněji a častěji hovoří a zvyšuje se nejen kvalita poskytovaných služeb, ale i jeho společenské uznání“.

Koncepce dobrovolné podpory si zasluhuje velkou míru pozornosti z mnoha důvodů, ale nikoli jen proto, že je zadarmo. Seminář věnovaný dobrovolnictví potvrdil, že formy, jakými se tyto činnosti daří realizovat v Polsku, Itálii i Česku a dalších zemích, určují nejen dobrovolníci, kterých je v ČR přes jeden a půl milionu, ale hlavně na samotných neziskových organizacích. Bez spolupráce, zlepšení komunikace a vzájemné důvěry neziskového sektoru, veřejné správy, firem a dalších institucí se dobrovolnictví nepodaří rozšiřovat a veřejností vnímat, jako podnikatelský a veřejný standard.

Mnoho lidí by se rádo stalo dobrovolníkem, ale neví jak na to

Mezinárodního semináře o dobrovolnictví v zemích EU se zúčastnila také poslankyně Parlamentu ČR Jaroslava Wenigerová. V průběhu jednání si udělala chvíli čas na krátký rozhovor.

Stála jste u zrodu Česko-francouzských dnů, dnes Evropských dnů handicapu. Často se jich osobně účastníte, máte možnost sledovat, kam se posouvají. Tušila jste, že budou mít tak dlouhé a úspěšné trvání?

Když jsme v roce 1992 zorganizovali 1. ročník Česko-francouzských dnů, jehož jsou Evropské dny pokračovatelkou, tak jsem samozřejmě nemohla tušit, že se tyto dny „dožijí“ čísla 19. Považuji to za obrovský úspěch. Důležité je, že jsou stále aktuální témata, na něž EDH mohou reagovat a je o ně zájem nejen mezi našimi odborníky, ale i čím dál více jsou navštěvovány odborníky ze zahraničí. Stále jsou lidé, kteří jsou entuziastickými a zároveň profesionálními organizátory. A bez finanční podpory města Ostravy, která je štědrá, i dalších sponzorů by se tyto dny těžko konaly. Zároveň je to dnes už velice prestižní akce města Ostravy. Osobně jsem navštívila seminář věnovaný dobrovolnictví, potěšilo mne setkání s dětmi ve Speciálních školách kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu a samozřejmě jsem si nemohla nechat ujít slavnostní večer Křišťálový kamínek na Černé louce.

Je podle Vás dnešní doba nakloněná podpoře podobných projektů?

Jak vidíte, 19. ročník EDH je před námi. To, že vůbec je, svědčí o tom, že ti, kteří mohou být nakloněni, nakloněni jsou. Neboť vždy je to o lidech, kteří se dokáží správně rozhodnout. V naší společnosti je opravdu hodně lidí, kteří jsou ochotni pomoci, například sbírkami při živelných katastrofách u nás či v zahraničí. To, že tématem EDH je dobrovolnictví, je moc dobře. Mnoho lidí by se rádo stalo dobrovolníkem, ale neví jak na to. Je správné o tom hovořit, neboť právě tyto aktivity přispívají k zušlechťování naší společnosti, která to velice potřebuje.

Co byste popřála EDH do dalších minimálně devatenácti let?

Co bych popřála EDH do dalších let? To, o čem jsem psala v úvodu. Témata, která oslovují, zájem odborníků, ale i laiků a rodičů zdravotně postižených dětí. A stálou podporu města Ostravy. Velice ji oceňuji a není to v naší české, moravskoslezské kotlině tak úplně zvykem.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
EDH 2011

Partneři a sponzoři hledají cesty, jak pomáhat potřebným

Asociace TRIGON s každým přijatým příspěvkem bere na sebe také závazek – nezklamat důvěru dárce a peníze použít na účel, na který byl dar věnován. Sebelepší snaha zaměřená na zlepšení podmínek života našich znevýhodněných spoluobčanů ani pořádání těch nejzajímavějších akcí nejsou možné bez podpory mnoha osobností a institucí. Určitě největší poděkování posílají organizátoři XIX. ročníku Evropských dnů handicapu 2011 statutárnímu městu Ostrava, které je generálním partnerem tohoto významného mezinárodního projektu.

Malá anketa pro sponzory
1. Proč jste se rozhodli podpořit EDH?
2. Jaký je vztah vaší společnosti k dobrovolnictví?

Zuzana Pavlíčková, Zastoupení Evropské komise v České republice

  1. Evropská komise podporuje aktivní zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti. Občané EU se zdravotním postižením jsou největší skupinou znevýhodněných občanů. Navzdory vývoji v posledních letech jejich zapojení do společnosti nedosahuje žádoucí úrovně. Proto Evropská komise hodlá začít s uplatňováním nové strategie EU v oblasti zdravotního postižení na období 2010-2020 konkrétními akcemi v různých oblastech politiky, aby zajistila požívání stejných práv pro lidi se zdravotním postižením. V této souvislosti Zastoupení Evropské komise v České republice těší, že je partnerem Evropských dnů handicapu. Stejně jako v minulých letech bude toto mezinárodní setkání pro osoby se zdravotním postižením a odborníky důležitoupříležitostí k výměně názorů a vypracování návrhů a pro tvůrce politiky příležitostí poučit se z jejich odborných znalostí založených na praxi.
  2. Evropská komise pomáhá mladým lidem k účasti v dobrovolnických projektech. Prostřednictvím Evropské dobrovolné služby vyjíždějí tisíce dospívajících a mladých lidí do zahraničí, aby se tam věnovali výuce, podporovali kulturní povědomí a rozvíjeli dovednosti důležité pro život. Například dobrovolníci v kodaňském domově Verahus pomáhají postiženým klientům v jejich každodenním životě. Organizují společné volnočasové aktivity, jako je malování, hudba, hry nebo sport, nebo doprovází postižené na výletech. Komise bude podporovat výměnu správných postupů mezi orgány členských států a dobrovolnickými organizacemi. Pozornost bude soustředěna na školení dobrovolníků, na akreditaci a zajištění kvality a také na účinné a efektivní srovnávání potenciálních dobrovolníků s příležitostmi dobrovolné práce. Komise hodlá podněcovat nové iniciativy na vytváření celoevropských kontaktů, aby mezi dobrovolnickými organizacemi a jinými odvětvími (zejména podnikatelským sektorem) podpořila přeshraniční výměnu a součinnost. V průběhu Evropského roku dobrovolnictví budou vyzdviženy a podpořeny stovky aktivit a projektů jako například Turné Evropský rok dobrovolnictví 2011, Zpravodajstvíz Evropského roku dobrovolnictví nebo čtyři tematické konference. Národním webem k ERD 2011 byl určen www.dobrovolnik.cz.

Ing. Zdeněk Procházka, Partners For Life Planning a.s

  1. Společnost Partners s Asociací Trigon spolupracuje již delší dobu a pomoc handicapovaným vnímáme jako součást naší sociální odpovědnosti. Velice se nám líbí projekty Trigonu na podporu handicapovaných, jako například Evropské dny handicapu, které jsou v Ostravě tradicí.
  2. Poradci Partners denně komunikují s lidmi ve svém okolí při plánování jejich financí. Sounáležitost s lidmi v regionu, ve kterém působíme, je pro nás velmi důležitá. Proto už několik let udělujeme granty nadacím,občanským sdružením, dětským domovům a dalším charitativním organizacím, ke kterým máme blízko. Necelýmilion korun jsme rozdali na 19 grantů po celé republice v loňském roce a letos to bude podobné. Společnost Partners navíc podporuje přímé zapojení poradců do vybraných charitativních projektů, ať již pomocí, aktivitami nebo vlastními prostředky. Některé iniciativy vznikají zcela spontánně, například po povodních sebraly skupiny kolegů nářadí a šly pomáhat do poškozených vesnic svých regionů. Snažíme se zkrátka být součástí komunity, ve které žijeme a pracujeme.

Tomáš Svrčina, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Krajská pobočka – Moravskoslezský kraj

  1. VZP podpoří EDH již druhým rokem, a to z prostého důvodů – tento projekt je pro nás velice zajímavý a koresponduje s hodnotami a cíli, které naše pojišťovna naplňuje. Zaměření celé akce, které je směrováno na spolupráci mezi odborníky v oblasti pomoci osobám s handicapem a jejich integraci do společnosti, je pro nás problematikou velmi blízkou. Jsme rádi, že máme příležitost podpořit akci, na které se prezentují takéumělecké aktivity a kreativní dovednosti osob s handicapem. Pevně věříme, že podpora ze strany VZP přispěje ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a profesionalizaci neziskových organizací. VZP vítá jakoukoliv možnost věnovat čas, energii a vše potřebné k tomu, aby se mohla přiblížit problematice lidí s různým druhem postižení.
  2. Dlouhodobě se snažíme o spolupráci se subjekty, které činnost dobrovolnictví podporují. Vážíme si tétoaktivity a věříme, že budeme moci pomáhat touto formou i nadále. Je na každém z nás, jakým stylem je schopen tento pojem naplnit. Hledejme proto v sobě cesty, jak pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují.

Linda Ešková, Severomoravská plynárenská, a.s., člen skupiny RWE

Humanitární činnost RWE se zaměřuje zejména na pomoc dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným. Tuto charitativní podporu společnost poskytuje hlavně prostřednictvím neziskových organizací a renomovaných nadací. Společnost Severomoravská plynárenská, a.s., člen skupiny RWE, se proto rozhodla již podruhé podpořit významnou akci Evropské dny handicapu v Ostravě.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
EDH 2011

Křišťálový kamínek 2011

Návštěvníci slavnostního večera Evropských dnů handicapu se stali svědky výjimečných okamžiků. Na pódium sálu pavilonu A na výstavišti Černá louka 5. října postupně přicházeli noví držitelé prestižních ocenění Křišťálový kamínek pro rok 2011. Udělena byla už pošesté a získaly je osobnosti s handicapem i ti, kteří problematice lidí s postižením věnují svůj čas, energii i kus vlastního života. U příležitosti Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství byli poprvé oceněni také dobrovolníci.

Křišťálové kamínky 2011 obdrželi:

Václav Benedík

Jeden z nejobětavějších dobrovolníků spolupracujících se Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Stovky hodin svého volného času věnoval dětem a dospělým s mentálním postižením, které přivedl ke sportu, zejména stolnímu tenisu. Z jeho iniciativy vzešel před 15 lety Vánoční turnaj ve stolním tenisu – tato událost přesáhla nejen hranice regionu, ale i Česka.

Věra Barová

Klientka ústavního zařízení Zámek Nová Horka trvale upoutaná na lůžko a odkázaná na celodenní ošetřovatelskou péči (od dětství trpí kvadruparetickou formou DMO). Kdysi jí někdo ukázal fotografie obrázků, které malovali lidé nohama nebo ústy. Paní Barová se pustila do snahy o napodobení této náročné techniky. Dokázala to a dnes maluje vleže na břiše. Štětec drží v ústech a na paletě barev vybírá, míchá a kombinuje různé odstíny, její obrázky mají osobitý nádech impresionismu. Ocenění získává za mimořádné nadání, které zúročuje zaujetím a silnou vůlí po seberealizaci.

Lubomír Řehůřek

Již 15 let vede firmu REEHAP s.r.o. v Brně, která poskytuje zaměstnání i osobám se zdravotním postižením. Ve vztahu k nim se nikdy nezpronevěřil primárnímu záměru firmy, který je obsažen i v jejím názvu – reedukace, edukace, rehabilitace, práce.

Pomohl mnoha pracovníkům chráněných dílen při zařazení do pracovního procesu v rámci volného trhu práce, je sponzorem a organizátorem činností sebeobhájců, zajišťuje poradenskou činnost pro ty, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. To všechno vykonává s vysokou mírou empatie a zaujetím ve vztahu k handicapovaným.

Eva Liberdová

Křišťálový kamínek 2011 získává za rozsáhlou publikační činnost ve prospěch lidí, kteří ohluchli během svého života. Snaží se také o osvětu veřejnosti. Za tím účelem založila web: evaliberdova.net s informacemi, které přibližují postavení lidí, jež ztratili sluch. Stěžejním tématem tohoto projektu je přístupnost celoživotního vzdělávání i možnost zaměstnání. Od svých 15 let má diagnostikovanou úplnou hluchotu na obou uších, přesto pracuje s osobami s mentálním postižením. V záhlaví jejího webu je napsáno: Překážky v nás burcují vlohy, které by za příznivých okolností zůstaly dřímat. V případě Evy Liberdové to platí dvojnásob.

Jindřich Jonák

Ač je na vozíku, nebo možná právě proto, dělá tento Jihlavan mimořádnou a záslužnou práci pro ostatní vozíčkáře – mapuje dostupnost různých lokalit. Vytvořil webové stránky s odkazy na výlety, možnosti ubytování apod. Je obdivuhodné, co všechno dokázal – na vozíku projel kus Rakouska, vyjel v Alpách až pod nejvyšší vrchol, navštěvoval univerzitu třetího věku… Je neúnavný a jeho pomoc ostatním nezištná a naprosto obdivuhodná.

Klauni z Balonkova

Dobrovolníci, kteří navštěvují dětská oddělení nemocnic v Moravskoslezském kraji, ústavy sociální péče a také seniory.

Součástí letošního ročníku Křišťálový kamínek byla opět výtvarná soutěž s názvem Zkuste to s námi anebdobrovolnictví se meze nekladou. Odborná komise vyhodnotila 10 nejlepších obrázků, které byly od 25. září do 1. října draženy v rámci charitativní aukce na internetovém portále www.aukro.cz. Mezi výtvarníky bylo nakonec rozděleno 22 900 Kč a všichni získali hezké věcné ceny od Zastoupení Evropské komise v ČR.

Do Asociace TRIGON letos přišlo více než 200 soutěžních prací. Osmadvacet dorazilo dokonce až ze vzdálené Zambie. Obrázky malovaly chudé handicapované děti z dětských domovů, kterým pomáhá česká organizace Papežská misijní díla. Pomoc těmto dětem se dá přirovnat k zázraku. Je to z velké části zásluha laskavé a trpělivé péče řeholních sester, že i děti s velkým postižením se v dětském domově naučí chodit a o sebe postarat. „Do Afriky posíláme desítky pastelek, fixů, voskovek a jiných malířských potřeb, které návštěvníci přinesli jako symbolické vstupné na Křišťálový kamínek. Děkujeme všem za malé výtvarníky, pro které je mnohdy pouhá čtvrtka papíru, na kterou mohou malovat, velkým bohatstvím,“ řekla ředitelka EDH po skončení slavnostního večera Olga Rosenbergerová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036